1. Proposta d’aprovació de les actes 2,3,4 i 5 corresponents al 28-01-2010, 25-02-2010, 07-03-2010 i 22-03-2010.

2. Expedient dobre exposició pública de l’Estudi d’Impacte Ambiental i document de sintesi de la Modificació Puntaua ném. 14 del PGOU de Carcaixent.

3. Ratificació del Decret núm. 130/10 de data 20-01-2010 relatiu a l’aprovació del projecte denominat “Pla de defensa contra Incendis Forestals del Barranc Ample” incloses en el Pla Especial de Suport a l’Inversió Productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.

4. Expedient d’acceptació Addena de l’acord de delegació de competències entre la Generalitat i l’Ajuntament de Carcaixent per l’obra denominada “Pla de defensa contra Incendis Forestals del Barranc Ample”.

5. Expedient sobre exposició pública proposta de Conveni Interadministratiu a subscriure entre els ajuntaments d’Alzira i Carcaixent pel desenvolupament i posterior gestió i execució de la Modificació Puntual núm 16 del PGOU de Carcaixent.

6. Inici de l’expedient de Modificació Puntual núm 16 del PGOU de Carcaixent.

7. Expedient sobre posada a disposició de parcel·la a favor de la Generalitat Valenciana (Conselleria d’educació) per a la construcció del gimnàs en el CEIP “Navarro Daràs”.

8. Sol·licitud de subvenció a Diputació Provincial de València per a l’obra denominada: “Sanejament de murs i tractament antihumitat dels edificis Casa Consistorial i Palau de la Marquesa de Montortal” a càrrex del Pla de Restauració per la conservació de bens immobles de la provincia de València.

9. Expedient de la contractació per a l’adjudicació del subministrament pel sistema de renting de tres instal·lacions fotovoltàiques, conectades a la xarxa elèctrica, en la coberta de tres edificis municipals (Pavelló Cobert, CIM i Biblioteca).

10. Proposta d’aprovació del Pla Bàsic MUnicipal per a l’atenció i prevenció de la violència domèstica i de gènere: Protocol de Coordinació Municipal.

11. Proposta d’extinció a D. Vicente Camarena Selma, de la concessió del lloc B2-B3 del Mercat Públic Municipal.

12. Proposta d’aprovació del Conveni de Col·laboració entre la Societat General d’Autors i Editors i l’Ajuntament de Carcaixent.

13. Moció del grup municipal del pp sobre la nova llei de finançament local.

14. Moció del grup municipal del pp contra la pujada de l’IVA

15. Moció del grup municipal del pp de rebuig a la proposta del govern sobre la congelació de les pensions

16. Informes i comunicats

17. Precs i preguntes

S’HAN AFEGIT ELS PUNTS SEGÜENTS:

1. Proposta d’adhesió dem MIA al conveni marc suscrit entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el COnsell de Notariat.

2. Autorització oeperació de tresoreria

3. Aprovació definitiva del Pressupost General i plantilla de personal en exercici 2010.

4. Aprovació conveni MIA i Càmara de Comerç.

5. Aprovació modificació Ordenança per a prestació de serveis en Instal·lacions esportives municipals.