ORDRE DEL DIA PLE ORDINARI JULIOL

PLE NÚMERO HUIT

(26-JULIOL-2012)

ORDINARI

Fent ús de les atribucions que em confereix l’art. 21-1-c) en relació amb el 46, que complementàriaments’aplica, de la vigent Llei 7/85 reguladora de les bases de règim local, convoque a vostè a la sessióordinària que ha de celebrar l’ Ajuntament Ple, el dia VINT-I-SIS dels corrents (DIJOUS) a LES 20HORES (8 DE LA VESPRADA) al Saló de Sessions d’aquesta Casa Consistorial, per tractar delsassumptes que més avall s’indiquen, la qual documentació queda a disposició de vostè a partir d’aquesta data.

ORDRE DEL DIA

1. Proposta d’aprovació de l’acta nº 6, corresponent al 31 de maig de 2012.
2. Ratificació del Decret 1611/2012, sobre signatura del conveni de col·laboració entre la Conselleriad’Educació, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Ajuntament de Carcaixent, per a la coordinació de les actuacions en matèria de normalització lingüística.
3. Ratificació de la proposta d’Alcaldia, de data 4 de maig de 2012, sobre retirada de la condició d’Agenturbanitzador a la mercantil Hort de Senent SL en la UDE-1 “Joanot Martorell” i UDE-3 “Camí Fondo”.
4. Al·legacions a l’acord del Ple Municipal de 31-5-2012, pel qual es modificava la plantilla reduint en un 20% la dedicació i retribució d’alguns llocs de treball.
5. Proposta d’aprovació del Reglament de segona activitat de la Policia Local.
6. Proposta d’amortització de places vacants i ocupades per interins i extinció de contracte laboraltemporal.
7. Proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici de 2011.
8. Moció del Grup Municipal del Bloc, sobre els deutes que arrossega la Conselleria de Justícia iBenestar Social amb les diferents entitats assistencials i amb els Serveis Socials de Carcaixent.
9. Informes i comunicats.
10.  Precs i preguntes.
Arxivat en: Política

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *