El govern de Compromís i PSPV-PSOE presentarà al Ple, que se celebrarà el proper dimarts 2 de juliol, la mateixa proposta de retribucions que l’anterior legislatura 2015-2019. Es tracta d’una proposta inferior a la que tenia l’equip de govern del PP, presidit per Lola Botella, que busca la dignificació de la dedicació a la política i que s’adapta a les limitacions que estableix la FEMP i la llei de bases del règim local.

Així, després d’augmentar la part corresponent a l’IPC, es mantenen els nivells retributius següents:

– Alcalde (dedicació exclusiva): 3.362 € bruts mensuals en 14 pagues

– Regidors alliberats (dedicació exclusiva): 2.627 € bruts mensuals en 14 pagues. Es passarà de 1,9 persones alliberades a 3, que seran, previsiblement, Sara Diert, Juan Albert i Teresa Oliver. Es deixa l’opció a alliberar un regidor a temps parcial al 20%.

– Indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats (regidories sense dedicació exclusiva o parcial): es mantenen les retribucions per assistir a la Junta de Govern Local (105 €), el Ple (105 €) i les comissions informatives (55 €). Estes últimes es mantenen en 4, el mateix número que la passada legislatura.

– Personal de confiança: continua l’assignació de 2.100 € bruts per a la persona encarregada de la coordinació de l’Alcaldia i es preveu la contractació de tres auxiliars amb una dedicació del 50% que, segons queda establit en la relació de llocs de treball, cobrarien 825 € mensuals bruts. Per tant, l’Ajuntament de Carcaixent passaria de 1,5 a 2,5 persones de confiança. El personal eventual no forma part dels òrgans col·legiats.

Compromís per Carcaixent sempre ha defensat que s’ha de dignificar la dedicació a la política. Tot polític i, especialment, aquells que exercisquen responsabilitats de govern, han de tindre una retribució que compense les obligacions associades al càrrec.

Pau Àlvarez, portaveu de Compromís, ha explicat que des de Compromís s’aposta per obrir la gestió política a tota la ciutadania “si no volem deixar la política únicament en mans de la gent amb alt poder adquisitiu, hem de remunerar els càrrecs públics adequadament per l’assumpció de les seues responsabilitats de govern. Voler millorar Carcaixent no ha de suposar una càrrega afegida, implica molta dedicació i esforç, temps que se li lleva a l’oci particular, la família o les amistats. I esta dedicació, creiem que s’ha de compensar d’alguna manera”, ha afegit.

Regidors i regidores de Compromís

Esta setmana també s’ha donat a conéixer el decret amb les delegacions que ocuparan els regidors i les regidores de Compromís en la nova legislatura. A l’hora de fer el repartiment d’àrees s’ha apostat pel continuisme. Així, Paula Lozano continuarà al capdavant de les regidories de Turisme i Medi Ambient, Vicent Lluís Roca manté Hisenda i Teresa Oliver serà de nou regidora de Benestar Social i també assumirà Recursos Humans. Paco Salom, alcalde de Carcaixent, seguirà amb les competències de Presidència, Policia i Comunicació, agafant també la supervisió de la Brigada d’Obres i Serveis.

En quant a les noves incorporacions s’ha optat perquè s’ocupen d’àrees adaptades als seues perfils personals i professionals. Per tant, Lluís Candel, arquitecte, assumirà les regidories de Territori, Vies Públiques i Mobilitat, mentre que Laura Ruíz, tècnica d’Hisenda, agafarà les delegacions d’Educació, Compres i Contractació i Modernització i Informàtica.